Home > #Hoofdnieuws > Duivelsberg: nog enkele vragen

Duivelsberg: nog enkele vragen

Voor wie de saga Duivelsberg en de omgevingsvergunning nog volgt, hebben wij nog relevante informatie. We trachten daarmee zo volledig mogelijk dossier te geven, zonder een standpunt in te nemen.

Wat betreft de discussie of er in de onderzoeksperiode van nu tot 27 mei 2020 (laatste datum voor uitspraak Deputatie) mag gereden worden, kregen wij volgend antwoord van Het Vlaams Departement Omgeving, op de stelling van het Bestuur van Duivelsberg dat zij wel tijdig waren met het indienen van het dossier:

Het klopt dat de nieuwe vergunningsaanvraag een eerste keer bij de provincie Limburg ingediend werd in 19 december 2018. Dat dossier werd echter onvolledig verklaard omdat het MER (Milieueffectrapportage) ontbrak. Het dossier dat volledig en ontvankelijk verklaard werd in januari 2020, werd ingediend op 30 december 2019. Wij zijn van oordeel dat de exploitant niet kan terugvallen op de datum van december 2018  en dat in het kader van de bepalingen paragraaf 1 van artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet de aanvraag niet tijdig werd ingediend. Anders zou je in het extreme geval een aanvraag bestaande uit één pagina kunnen indienen en in tussentijd rustig verder werken aan de eigenlijke vergunningsaanvraag. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Zie ook Artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Kan er dus op 7-8 maart gereden worden?

Ja, er kan stricto senso gereden worden, al zou dat volgens de Vlaamse Overheid niet wettelijk zijn en dan kan er inspectie plaatsvinden en een Proces-Verbaal aan het parket worden overgemaakt, gezien het dus zou gaan om een wettelijke inbreuk. Wat het parket daar dan weer mee doet, is een open vraag. Ook de Provincie Limburg, die de uiteindelijke beslissing moeten nemen, zal echter op de hoogte zijn en misschien is dat niet meteen reclame voor de eigen zaak, al is dat onze eigen bescheiden mening.

Is na 27 mei alles beslist?

Neen, tegen elke beslissing, zowel ja als neen, kan beroep worden aangetekend. Dat beroep wordt dan niet meer door de Provincie Limburg behandeld, maar door de Vlaamse Overheid.

Bestaat er een wet die zegt dat het Circuit voor eeuwig en altijd autosport mag organiseren.

Uiteraard niet. De site kan blijven bestaan, maar er is een verschil tussen het circuit (waar ook met een fiets zou kunnen gereden worden) als fysieke plaats en de exploitatie voor gemotoriseerde sporten. Dat laatste wordt nergens in de wet gegarandeerd.

https://www.autosportwereld.be/2020/02/25/duivelsberg-waar-ligt-het-probleem/

1 Response

error: Alert: Content is protected !!